Ga naar hoofdinhoud

Privacy- en cookie beleid PFC Projects B.V.

PFC Projects B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Policy leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Policy lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

Als u vragen heeft over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via info@vloerpolijsten.nl.

PRIVACY STATEMENT

PFC Projects B.V. wilt u door middel van dit privacy statement informeren over de doeleinden waarvoor PFC Projects B.V. uw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. PFC Projects B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site. PFC Projects B.V. spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit privacy statement zijn beschreven.

DOELEINDEN

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen worden gebruikt om u bijvoorbeeld een offerte te kunnen sturen of om een persoonlijke afspraak te kunnen maken naar aanleiding van de aanvraag. Wanneer nodig, kunnen u gegevens verstrekt worden aan onderaannemers. PFC Projects B.V. zal de gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

VRAGEN OF VERZOEKEN

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij de gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacy-beleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@vloerpolijsten.nl.

DIVERSEN

Het privacy statement kan te allen tijde door PFC Projects B.V. aangepast worden. PFC Projects B.V. adviseert daarom het privacy statement regelmatig te bekijken. Op dit privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. De cookies op deze website worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Wanneer wij om persoonlijke gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, een offerte op te stellen of om contact met u op te nemen. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen, door binnen de browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

PRIVACY VERKLARING

Deze website wordt beheerd door PFC Projects B.V. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan PFC Projects B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect (zie ‘Cookies’). PFC Projects B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden, voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die PFC Projects B.V. bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien PFC Projects B.V. dit wenst, kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. PFC Projects B.V. zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

PFC Projects B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

GEVOELIGE INFORMATIE

PFC Projects B.V. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin PFC Projects B.V. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan PFC Projects B.V. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

INTERNETSITES VAN DERDEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Dit geldt ook voor de social media buttons die op deze website opgenomen kunnen zijn. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee uw persoonsgegevens. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer om: u bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

WAAR KUNT U TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Policy en de wijze waarop PFC Projects B.V. uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vloerpolijsten.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop PFC Projects B.V. uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@vloerpolijsten.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Amsterdam 2020, VloerPolijsten / PFC Projects B.V.

Back To Top
×